قیمت ۲۹۵,۰۰۰ تومان

اشتراک گذاری :
0 دیدگاه 3546 بازدید
بدون امتیاز 0 رای
تاریخ انتشار: خرداد ۵, ۱۴۰۰
 • مقدمه - ۱۵ دقیقه
 • جلسه ۱ - مدت: ۸۱ دقیقه 
 • تبیین شاه بیت مباحث حقوق مالکیت های فکری، مدت: ۳۴ دقیقه
 • مرور بر شاخص جهانی مالکیت فکری و اهداف نظری و عملی این گرایش - مدت: ۳۶ دقیقه
 • جلسه ۲ - مدت: ۱۱۴ دقیقه 
 • انواع دارایی های اشخاص از دارایی های مادی و اعتباری تا دارایی های غیرمادی و غیرفکری - مدت: ۳۹ دقیقه  
 • دسته بندی دارایی های فکری: ادبی و هنری؛ نرم افزار؛ دارایی های صنعتی - مدت: ۳۸ دقیقه
 • مروری بر قوانین ملی و بین المللی حوزه مالکیت های فکری - مدت: ۳۷ دقیقه
 • جلسه ۳ آموزشی - مدت: ۱۵۰ دقیقه 
 • مروری بر سابقه سازمان جهانی مالکیت فکری و گریز به سازمان جهانی تجارت و تریپس- مدت: ۲۹ دقیقه 
 • مرور کلی و مقایسه ای بر محورهای اصلی دسته های سه گانه دارایی های فکری در حقوق ایران: ۳۰ دقیقه
 • علامت تجاری و نام تجاری و گریزی به قراردادهای فرانشیز: ۴۱ دقیقه 
 • نام های دامنه اینترنتی و ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ - مدت: ۵۰ دقیقه
 • جلسه ۴ - مدت: ۸۳ دقیقه 
 • علامت تجاری و ارتباط مفهومی آن با لوگو و آرم و برند و مفهوم طرح صنعتی. مدت: ۲۴ دقیقه
 • نشان مبدا جغرافیایی - مدت: ۱۳ دقیقه
 • مدارهای یکپارچه و اسرار تجاری - مدت: ۱۵ دقیقه
 • ماده خوانی بخش طرح های صنعتی و علایم تجاری از قانون ۱۳۸۶ - مدت: ۱۷ دقیقه
 • ادامه مواد نام تجاری و علامت تجاری و علامت جمعی از قانون ۱۳۸۶ -  مدت: ۱۴ دقیقه
 • جلسه ۵ - مدت: ۹۲ دقیقه
 • آیین نامه اجرایی ۱۳۸۷، طبقه بندی بین المللی علایم تجاری، رای علامت مخالف نظم عمومی- مدت: ۳۵ دقیقه 
 • امکان دخالت تفسیر شخصی، رای تشابه علامت تجاری و نقش شهرت و معروفیت- مدت: ۲۶ دقیقه
 • کمیسیون ماده ۱۷۰؛ اعتبار حقوقی علامت تجاری ثبت شده در خارج در ایران؛ شرایط قانونی اعتبار- مدت ۳۱ دقیقه
 • جلسه ۶ - مدت: ۹۴ دقیقه
 • ثبت علامت تجاری مشابه و مفهوم گمراه کنندگی عمومی و خاص و ابهام قانون در تشخیص گمراه کنندگی - مدت ۳۰ دقیقه
 • تفاوت نام تجاری با نام شرکت و تفاوت با علامت تجاری و امکان ثبت هر کدام توسط ثالث - مدت: ۳۰ دقیقه 
 • مقدمه ای از حقوق نرم افزارها؛ قوانین و تعریف - مدت ۳۴ دقیقه
 • جلسه ۷ - مدت: ۱۰۰ دقیقه 
 • مفهوم پدیدآورنده، ذی نفع/مالک، حق معنوی و مادی و ویژگی های هر کدام - مدت: ۳۳ دقیقه
 • حقوق مادی و معنوی در نرم افزار با توجه به قانون ۱۳۷۹ و آیین نامه ۱۳۸۳ - مدت: ۳۳ دقیقه
 • حقوق مادی نرم افزار، شیوه انتقال آن با قرارداد تشریفاتی، دریافت گواهی تاییدیه فنی و گواهی ثبت - مدت: ۳۴ دقیقه
 • جلسه ۸ - مدت: ۹۶ دقیقه 
 • مدت نامحدود حمایت معنوی از نرم افزار، معنی پدیدآورنده، زمان آغاز ۳۰ ساله حمایت- مدت: ۳۰ دقیقه 
 • بررسی ابزارهای قانونی دیگر برای حمایت از آثار فکری به طور کلی: قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ و اصل ۱۶۷ قانون اساسی - مدت: ۳۵ دقیقه 
 • حقوق انحصاری دارنده نرم افزار در قانون و آیین نامه اجرای آن و اثر نقض حقوق انحصاری: جرم + مسئولیت جبران مدنی - مدت: ۳۱ دقیقه
 • جلسه ۹ - مدت: ۱۰۳ دقیقه 
 • تقسیم حق مادی بین پدیدآورندگان اثر مشترک با تکیه بر نرم افزارها - مدت: ۳۶ دقیقه
 • استفاده از نرم افزاری که حقوق دارنده رعایت نشده، جایزه، تغییر نرم افزار - منع دستگاه های دولتی - مدت: ۳۵ دقیقه 
 • تولید نرم افزار با نرم افزارهای واسط، تولید نرم افزار مکمل، شرط حمایت از نرم افزار در حقوق ایران، نهادهای مرتبط با فرآیند ثبت - مدت: ۳۲ دقیقه
 • جلسه ۱۰ - مدت: ۱۰۰ دقیقه
 • مراحل ثبت نرم افزار از نگاه مراجع رسمی - مدت: ۳۲ دقیقه 
 • ثبت نرم افزار به عنوان اختراع، اعتراض به فرآیند ثبت، حفظ محرمانگی اطلاعات توسط مراجع ثبت - مدت: ۲۸ دقیقه
 • قوانین حاکم بر مالکیت های ادبی و هنری و حقوق مرتبط، قواعد کلی حاکم بر ترجمه آثار - مدت: ۴۰ دقیقه
 • جلسه ۱۱ - مدت: ۱۱۸ دقیقه 
 • پدیدآورنده و اثر، مفهوم اصالت اثر، تعریف هنرمند و مولف و مصنف؛ نقد به ماده ۱ قانون ۱۳۴۸ - مدت: ۴۷ دقیقه 
 • سرفصل اثرهای مورد حمایت، مفهوم ابتکار در آثار فکری و ملاک تشخیص - مدت:۳۰ دقیقه
 • حقوق مادی ومدت حمایت آن در اصلاح قانون و روش های انتقال و مصادیق و حقوق معنوی و مصادیق آن با تکیه بر عنوان اثر - مدت: ۴۱ دقیقه
 • جلسه ۱۲ - مدت: ۱۰۳ دقیقه
 • شرایط حمایت از اثر: نخستین بار در ایران؛ تعقیب شاکی خصوصی؛ اصیل بودن؛ چالش نشر مجازی - مدت: ۳۶ دقیقه
 • فرآیند درخواست ثبت اثر ادبی و هنری - مدت: ۲۱ دقیقه 
 • نقل از آثار و شرایط آن؛ کپی برداری از آثار برای استفاده شخصی - مدت: ۲۵ دقیقه
 • تحریف و تغییر اثر؛‌ جایزه و پاداش اثر؛ مدت - ۲۱ دقیقه
 • جلسه ۱۳ - مدت : ۱۲۶ دقیقه
 • تعارض ظاهری ماده ۷ و ۱۹ قانون ۱۳۴۸؛ تحلیل ماده ۲۳ در نقض حق معنوی و مادی پدیدآورنده - مدت: ۳۸ دقیقه
 • نکات تکمیلی از قانون ۱۳۴۸ - مدت: ۳۸ دقیقه
 • الهام گیری از آثار فکری دیگران و منشا الهام؛ قانون مقابله با تقلب در آثار علمی ۱۳۹۶ - مدت: ۵۰ دقیقه
 • جلسه ۱۴ - مدت: ۱۱۵ دقیقه
 • مراحل ۴ گانه ایجاد و مدیریت دارایی فکری، مفهوم ایده و حمایت قانونی از آن، منشا ایده، شرط حمایت از ایده - مدت: ۴۰ دقیقه
 • قالب خروجی اختراع: فرآورده یا فرآیند، مسیر پیش روی اختراع: ثبت یا نگهداری به عنوان سر تجاری و مزایا و معایب هر کدام، فوریت ثبت اختراع و قاعده اظهارنامه مقدم - مدت: ۴۵ دقیقه
 • مفهوم قانونی اختراع و شرایط قانونی اختراع قابل ثبت: تازگی، ابتکاری، کاربرد صنعتی، عدم افشا بالای ۶ ماه - مدت: ۳۰ دقیقه
 • جلسه ۱۵ - مدت: ۱۳۷ دقیقه
 • مفهوم جدید بودن و مسئولیت مدنی اداره ثبت اختراعات در تقصیر در بررسی اسناد و مدارک جهانی - مدت: ۳۱ دقیقه
 • مفهوم ابتکاری بودن اختراع و ملاک یک فرد با مهارت عادی و مسئوایت احتمالی اداره ثبت اختراع - مدت: ۴۳ دقیقه 
 • مفهوم کاربرد صنعتی اختراع و استثنائات غیرقابل ثبت به عنوان اختراع - مدت: ۲۵ دقیقه
 • مفهوم عدم افشا اختراع و مهلت ارفاقی ۶ ماهه و معایب و مزایای افشا اختراع و مسایل آن - مدت: ۳۸ دقیقه
 • جلسه ۱۶ - مدت: ۲۰۸ دقیقه  
 • مروری بر حقوق مادی و معنوی و نحوه انتقال حق مادی اختراع، بررسی بخش های یک گواهی ثبت اختراع، طبقه بندی بین المللی اختراعات و اهمیت آن - مدت: ۵۵ دقیقه  
 • مفهوم پتنت، تکنیک فرار از نقض اختراع دیگری، بررسی یک رای دادگاه ناظر بر ادعای اختراع نبودن اختراع مورد ادعای خواهان و نقد رای - مدت: ۳۳ دقیقه 
 • مراحل تسلیم الکترونیکی اظهارنامه ثبت اختراع، مفهوم توصیف اختراع و ادعای اختراع و تفاوت و کارکرد آنها، جستجو در سامانه ثبت اختراعات - مدت: ۵۱ دقیقه 
 • مصادیق حقوق مادی و معنوی اختراع، اصل سرزمینی بودن ثبت اختراعات نه جهانی بودن ثبت، نحوه تعقیب ناقض و دادگاه صالح، درخواست های ممکن از دادگاه از سوی مدعی نقض - مدت: ۴۳ دقیقه 
 • اختراعات کوچک و نمونه اشیای مصرفی، اختراعات نانویی،‌ دریافت مجوز بهره برداری برای استفاده از اختراع، صدور مجوز بهره برداری اجباری از اختراع و شرایط صدور و شرایط لغو - مدت؛ ۲۹ دقیقه.
 • .

  این مجموعه فقط از سایت مدرسه حقوق قابل دریافت است. دریافت کننده این مجموعه از سایت مدرسه حقوق، تنها محق به استفاده شخصی از مجموعه است و هرگونه بازنشر این اثر در هر قالب الکترونیکی یا کاغذی یا به هر نحوی یا تحت هر عنوانی، همه یا بخشی از آن را در اختیار هر فرد یا شخص دیگری قرار دادن:

  قانونا غیرمجاز، قابل تعقیب حقوقی و کیفری، و شرعا جایز نیست؛ از مصادیق بارز حق الناس است.

  حقوق مالکیت فکری اثر و کار مسلمان را محترم بشماریم و از ناقضان و سوداگران نباشیم.

دسترسی سریع

ارتباط مستقیم با استاد

تحویل آنی

کلیه حقوق مادی و معنوی این آثار، متعلق به پدیدآورنده آن، دکتر طاهر حبیب‌زاده می‌باشد و نقض آن، پیگرد قانونی به‌همراه خواهد داشت.

دریافت کننده‌ی فایل متعهد است صرفاً استفاده شخصی از این محصول بکند و تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ شخص ثالث دیگر قرار ندهد.

**نکته مهم**

برای خرید این قسمت، می‌بایست تمام قسمت‌های جلسات قبل را خریداری کرده باشید، در غیر اینصورت، امکان خرید برای شما وجود نخواهد داشت.

بیشتر
۳۰ ساعت

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
۲۹۵,۰۰۰ تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بایسته های حقوق مالکیت های فکری: سابقه تاریخی، قواعد حقوقی حاکم بر دارایی های ادبی و هنری، صنعتی (اختراع، علایم تجاری، نام تجاری، اسرار تجاری، طرح صنعتی و …) و نرم افزارهای رایانه ای؛ با رویکرد کاربردی و تحلیلی و به انضمام بررسی مقتضی آرا محاکم”