دکتر طاهر حبیب‌‌زاده

دانش آموخته LLM و PhD حقوق از انگلستان و عضو هیات علمی سابق دانشگاه صنعتی شریف و فعلی دانشگاه امام صادق (ع) تهران