بسمه تعالی

وب سایت رسمی دکتر طاهر حبیب زاده در اینجا قابل ملاحظه است (اینجا کلیک کنید) که حاوی صدها یادداشت، مقاله و آثار علمی ایشان است.
در این صفحه فقط کتب منتشر شده دکتر طاهر حبیب زاده و لینک سفارش آنلاین کتاب های ایشان نمایه می شود.

1. جلد اول مجموعه جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق (سفارش اینجا)

2. جلد دوم مجموعه جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق (سفارش اینجا)

3. جلد سوم مجموعه جامع بنیادین زبان عمومی و تخصصی حقوق (سفارش اینجا)

4. جلد چهارم مجموعه حقوق فناوری اطلاعات: ادله الکترونیکی، اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) (سفارش اینجا)

5. جلد سوم مجموعه حقوق فناوری اطلاعات: دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) (سفارش اینجا)

۶. جلد دوم مجموعه حقوق فناوری اطلاعات: حقوق قراردادها در بستر قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) (سفارش اینجا)

۷. جلد اول مجموعه حقوق فناوری اطلاعات: مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیکی (مطالعه تطبیقی) (سفارش اینجا)

۸. حقوق بین الملل خصوصی: تعارض قوانین به زبان ساده (سفارش اینجا)

۹. حقوق قراردادهای انگلستان (سفارش اینجا)

۱۰.حقوق مالکیت های فکری انگلستان (سفارش اینجا)

۱۱. حقوق جزای انگلستان (سفارش اینجا)