نمایش 19–24 از 65 نتیجه

جلسه ۵ – قسمت ۱ – ضمایر مفعولی (Objective Pronouns) و متون حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۰۰ دقیقه
200,000 20,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۲ – تقسیم بندی افعال (regular و irregular) و طریق ساخت Past , Past Particple با مثال های حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۶۲ دقیقه
120,000 12,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۳ – توضیح عناصر شش گانه تشکیل قرارداد با گریز به gratuitous contract

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۱۰۶ دقیقه
210,000 21,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۴ – تحلیلی بر عوض قراردادی (Consideration) و مفردات متن حقوقی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۴ دقیقه
190,000 19,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۵ – مطالعه متن حقوقی ناظر بر Consideration و تاکیدی بر برخی واژگان مشابه و کاربردی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۷ دقیقه
190,000 19,000 تومان

جلسه ۵ – قسمت ۶- تحلیل فیلم ناظر بر Consideartion و تمارین پیشنهادی

بدون امتیاز 0 رای
دیگر قسمت‌ها قسمت ۱ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۲ برای خرید این قسمت، کلیک کنید. قسمت ۳…
۹۶ دقیقه
190,000 19,000 تومان